Medyczne analizatory składu ciała firmy CHARDER

Analizatory składu ciała firmy Charder należą do jednych z najnowocześniejszych urządzeń tego rodzaju na rynku. Poniżej znajduje się porównanie dwóch flagowych analizatorów Charder, modeli MA601 oraz MA801. Oba urządzenia, to w pełni profesjonalne medyczne wagi analityczne z klasą dokładności III (OIML). Dedykowane zarówno dla jednostek typowo medycznych, ale również do ośrodków fizjoterapii, centrów fitness, ośrodków leczenia otyłości, sanatoriów i innych placówek zainteresowanych nowoczesnymi analizatorami bazującymi na analizie bioimpedancji (BIA) ludzkiego ciała.

Model MA601 jest zdecydowanie wystarczającym w typowych zastosowaniach i jednocześnie jest rozwiązaniem dużo tańszym od modelu MA801. Wykorzystuje 3 częstotliwości sygnału prądowego. Oferuje praktyczne wszystkie wskaźniki różnych pomiarów stosowane w analityce bioimpedancyjnej składu ciała prezentując je dodatkowo  w bardzo czytelny sposób na wydruku raportu końcowego. Dzięki składanej kolumnie i małej wadze własnej, może być w łatwy sposób przemieszczany w różne miejsca.

Model MA801 wykorzystuje 5 częstotliwości, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję pomiarów i jest dedykowany do specjalistycznych zastosowań. Istotną zaletą modelu MA801 jest rozszerzenie klasycznego badania BIA o wektorową analizę impedancji bioelektrycznej (BIVA), co pozwala na zaawansowaną analizę zdrowia komórkowego szczególnie u pacjentów z zaburzoną gospodarką wodną, gdzie BIVA wykazuje większą dokładność w porównaniu z BIA. Model MA801 posiada oczywiście wszystkie funkcjonalności modelu MA601, ale bez możliwości łatwego składania kolumny do transportu.

MA 601
Laser leczniczy
MA 801
Laser leczniczy
Ilość częstotliwości 3 5
Częstotliwości 5, 50, 250 KHz 5, 20, 50, 100, 250 KHz
Raporty końcowe Standardowy
Dzieci
Medyczny
Standardowy
Dzieci
Zawartość wody
(ICW, ECW, TBW)
Tak Tak
Zawartość białka Tak Tak
Zawartość ninerałów Tak Tak
Masa tłuszczowa (BFM) Tak Tak
Masa beztłuszczowa (FFM) Tak Tak
Miękka masa beztłuszczowa (SLM) Tak Tak
Masa mięśni szkieletowych (SMM) Tak Tak
Przemiana materii (BMR, TEE) Tak Tak
Wskaźniki: BMI, SMI, FFMI, ASMI Tak Tak
Procent tkanki tłuszczowej (PBF) Tak Tak
Stosunek talia-wzrost (WS/W) Tak Tak
Stosunek talia-biodro (WHR) Tak
Tłuszcz trzewny (cm2) Tak
Poziom tłuszczu trzewnego Tak Tak
Kąt fazowy Tak Tak
Jakość mięśni (siła chwytu) Tak Tak
BIVA Tak
Percentyle tkanki tłuszczowej Tak
Waga całkowita z funkcją TARA Tak Tak
Klasa dokładność wagi (wg OIML) III III
Nośność w całym zakresie 300 kg 300 kg
Kolorowy ekran dotykowy 7″ (800×480) 10″ (800×1080)
Komunikaty głosowe (j.polski) Tak Tak
Czas pomiaru do 45s do 50s
Przesyłanie danych Tak Tak
Waga własna 12 kg 31 kg
Składana kolumna Tak
Bezpłatne oprogramowanie Tak Tak

Poniżej przedstawiono kilka technicznych aspektów, które powinny pomóc w lepszym zrozumieniu technologii analizy składu ciała za pomocą pomiaru impedancji bioelektrycznej.

Jak działa analiza impedancji bioelektrycznej (BIA)?

Technologia BIA polega na przepuszczeniu przez ludzkie ciało prądu zmiennego między czterema kończynami, aby porównać ze sobą różne właściwości oporu w zależności od częstotliwości sygnału. Opór, który w przypadku prądu zmiennego nazywamy impedancją (Z), można podzielić na dwie składowe:

  • Rezystancja (R), która charakteryzuje obwód przewodzący prąd i nie zależy od częstotliwości prądu (jest jednakowa dla prądu zmiennego i stałego). Zmiana wielkości prądu ściśle podąża w takim obwodzie za zmianami napięcia. Rezystancja mocno zależy od ilości wody w organizmie, w szczególności w przestrzeniach międzykomórkowych a także od wielkości tkanki tłuszczowej.
  • Reaktancja (Xc), która charakteryzuje obwód o charakterze pojemnościowym. Zmiana wielkości prądu jest w tym przypadku przesunięta w czasie względem zmian napięcia (dokładnie 0 90 stopni). Reaktancja ściśle zależy od częstotliwości prądu oraz właściwości komórek tkankowych (mięśnie, tłuszcz, kości itd.) do gromadzenia ładunków elektrycznych, co wynika z istnienia błon komórkowych, które z elektrycznego punktu widzenia działają jak kondensator. Przy większych częstotliwościach, np. 50 KHz, ruch ładunków elektrycznych (o charakterze drgań, a nie stałego przepływu) odbywa się również wewnątrz komórek, pomimo że błona obejmująca komórki stanowi dla tych ładunków barierę. Reaktancja jest niska dla tkanek zawierających dużo wody i elektrolitów i wysoka dla tkanki tłuszczowej a w szczególności dla kości.

Właśnie proporcje różnych struktur tkankowych w naszym ciele wraz z różną zawartością wody i minerałów decydują o odmiennościach charakterystyki prądowej całego układu przewodzącego, co jest przedmiotem analizy. Okazuje się, że zmierzony zestaw różnych parametrów elektrycznych jest całkiem spory i wystarczający, aby uzyskać wiele ważnych informacji diagnostycznych a analizie podlega przecież prąd przepływający przez różne segmenty ciała. Wzajemne kombinacje pozyskanych w ten sposób danych wraz z innymi danymi, jak wzrost, wiek, płeć czy etniczność, można metodami statystycznymi skorelować w miarę dokładnie z pomiarami struktury składu ciała uzyskanymi metodami obrazowania bazującymi głównie na technice rentgenowskiej. Złotym standardem jest tu przede wszystkim absorpcjometria promieniowania X o dwóch energiach (DEXA), czy tomografia komputerowa (CT). Algorytmy stosowane w analizatorach firmy Charder zostały opracowane przy ścisłej weryfikacji ze strony złotych standardów.

Analiza impedancji bioelektrycznej

 

Czym jest kąt fazowy?

Warunkiem przepływu ładunków elektrycznych czyli prądu jest różnica potencjałów czyli napięcie. Im wyższe napięcie, tym większe natężenie prądu, ale niekoniecznie tak jest w przypadku zmiennego napięcia, gdy pojawi się ono np. po obu stronach błony komórkowej czy innej bariery rozdzielającej dwa ośrodki przewodzące wypełnione ładunkami elektrycznymi. Różnica potencjałów doprowadzi do zgromadzenia się po obu stronach błony ładunków elektrycznych o przeciwnej polaryzacji (jonów). Największy ruch (przepływ) tych ładunków będzie jednak nie wtedy, gdy ta różnica potencjałów będzie największa, ale wtedy gdy największa będzie szybkość zmiany napięcia.

Innymi słowy, gdy ośrodek ma charakter wyłącznie pojemnościowy (reaktancja), to jeśli napięcie zmienia się sinusoidalnie, wtedy natężenie osiągnie najwyższą wartość, gdy napięcie na sinusoidzie będzie przechodzić przez zero (najbardziej stromy odcinek). Natomiast, gdy wartość napięcia wypłaszczy się na szczycie sinusoidy, przepływ prądu będzie zerowy, ponieważ zmiana napięcia w tym krótkim momencie czasu jest praktycznie zerowa. Przebieg sinusoidy prądowej jest przesunięty w stosunku do sinusoidy napięciowej dokładnie o 90°.

Ośrodek biologiczny budujący tkanki naszego ciała ma charakter zarówno przewodzący (rezystancyjny) jak i pojemnościowy (reaktancyjny), co oznacza, że sinusoida przebiegu prądowego jest przesunięta względem sinusoidy przebiegu napięcia o pewien kąt pomiędzy 0° a 90°. Przesunięcie to na osi „x” określa się właśnie jako kąt fazowy (przesunięcie fazowe), w skrócie PA (phase angle). Pojęcie kąta fazowego można również wyjaśnić za pomocą wektora impedancji, który jest wyznaczany przez dwie składowe: reaktancję i rezystancję. Kąt fazowy wyznacza nachylenie wektora impedancji, co obrazuje poniższy rysunek, gdzie widać również, jak impedancja zależy od częstotliwości.

Kąt fazowy

Wartość kąta fazowego organizmu zmierzona za pomocą analizatora składu ciała dostarcza bardzo ogólną, ale istotną informację o stanie naszego zdrowia komórkowego. W typowych sytuacjach, waha się od 5° do 7°. Duży kąt fazowy oznacza dobry stan komórkowy naszego organizmu, prawidłową integralność błon komórkowych, ale wraz z wiekiem wielkość kąta fazowego zmniejsza się. Zależy ona również od płci i grupy etnicznej.

Mały kąt fazowy świadczy o gorszym stanie zdrowia komórkowego, co może być wywołane np. osłabionym metabolizmem, niedożywieniem, czy zbytnim wyniszczeniem organizmu. Może też być biomarkerem prognostycznym ważnych chorób. Badania wykazały ponadto, że kąt fazowy posiada wysoką korelację z wyższymi wskaźnikami przeżycia w warunkach interwencji medycznej. Wielkość zmierzonego kąta fazowego jest zatem ważnym wskaźnikiem zdrowia, dzięki czemu stanowi dodatkową wartość diagnostyczną w stosunku do klasycznej analizy składu ciała.

Oba modele MA601 oraz MA801 mierzą kąt fazowy całego ciała dla częstotliwości 50 KHz, a w przypadku modelu MA801 jest on dodatkowo przedstawiany na wykresie, który pozwala ocenić zmierzony kąt fazowy na tle danej populacji.

Kąt fazowy - wykres

Czym jest BIVA?

BIVA, czyli wektorowa analiza impedancji bioelektrycznej jest rozszerzeniem analizy kąta fazowego o analizę długości wektora impedancji, dzięki czemu można np. rozróżnić dwa różne stany fizjologiczne, którym odpowiada ten sam kąt fazowy. Uzyskujemy w ten sposób więcej informacji diagnostycznych, ponieważ jednocześnie posiadamy informacje o stopniu nawodnienia oraz o masie komórkowej, czemu odpowiadają 4 obszary (ćwiartki) wykresu. Obliczenia są wykonywane z zastosowaniem tej samej częstotliwości 50 KHz.

Istotą BIVA jest jednak klasyfikacja składu ciała w odniesieniu do populacji referencyjnej z zastosowaniem tzw. elips tolerancji. Każda elipsa jest wykreślona wektorem impedancji składającym się ze składowej rezystancji (R) i reaktancji (Xc) po znormalizowaniu wg wzrostu (H). Wykres posiada trzy takie elipsy odpowiadające odpowiednio 50%, 75% oraz 95% percentylom populacji, co oznacza jaki procent populacji znajduje się wewnątrz każdej elipsy. Jeśli przykładowo obliczona wartość impedancji pacjenta po podzieleniu przez wzrost „wpada” w elipsę 75%, to oznacza to, że w tym obszarze znajduje się 75% populacji (zawężonej do płci, wieku i grupy etnicznej). Wartości poza elipsą 95% są uważane za nieprawidłowe.

Bardzo krótki wektor impedancji oznacza nadmierne nawodnienie organizmu, natomiast bardzo długi wektor impedancji oznacza nadmierne odwodnienie , ale nawet średniej długości wektor impedancji może oznaczać nieprawidłowy stan fizjologiczny, jeśli udział tkanek miękkich jest zbyt wysoki lub zbyt niski.

Analiza BIVA - elipsy tolerancji

MA801 analiza BIVABIVA znajduje szerokie zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wielu chorób skutkujących nieprawidłową gospodarką wodną, w chorobach żywieniowych oraz w medycynie sportowej. W przypadku analizatorów firmy Charder, funkcja ta jest oferowana tylko przez model MA801 i jest wykonywana automatycznie w ramach całego pomiaru a wykres elips tolerancji znajduje się na każdym medycznym raporcie końcowym.

 

Pomiar wieloczęstotliwościowy

Analizatory Charder wykorzystują kilka częstotliwości prądu w celu uzyskania dokładnych wyników. Wynika to ze zróżnicowanej „czułości” różnych częstotliwości na różne struktury tkankowe. Prądy o niskiej częstotliwości mają tendencję łatwiejszego przechodzenia w przestrzeniach zewnątrzkomórkowych (ECW), natomiast prądy o wyższych częstotliwościach łatwo przechodzą przez błony komórkowe z uwagi na czynnik reaktancyjny (pojemnościowy).

Zastosowanie trzech częstotliwości: 5, 50 i 250 KHz, jest w zupełności wystarczające, aby uzyskać zadowalającą dokładność analizy składu ciała. Zastosowanie 5 częstotliwości 5, 20, 50, 100, 250 KHz, jak w modelu MA801, zapewnia precyzję pomiaru istotną dla najbardziej wymagających procedur diagnostycznych. Stosowanie wyższych częstotliwości powyżej 250 KHz nie wnosi znaczącej poprawy dokładności. Pamiętajmy ponadto, że większa ilość częstotliwości wykorzystywanych podczas pomiaru wydłuża całkowity czas badania pacjenta.

 

Pozostałe informacje

 

 
Atestowane wagi medyczne CHARDER

Taiwańska Firma Charderfirma Charder, to jeden z największych producentów atestowanych medycznie instrumentów pomiarowych, która osiągnęła status światowego lidera wśród producentów klasowych wag medycznych. Firma specjalizuje się również w produkcji klinicznych analizatorów składu ciała, wzrostomierzy, czy dynamometrów. Charder produkuje również wagi medyczne znane pod innymi markami, np. Soehnle, Marsden, czy Sibel Med (ASIMED).

Oprócz najwyższej jakości wykonania, wagi CHARDER charakteryzuje przede wszystkim intuicyjna obsługa, stabilna podstawa, łatwość utrzymania czystości i maksymalnie uproszczone procedury czynności serwisowych, które w przypadku wszystkich wag klasowych wymagają okresowego przeprowadzania. Oferta produktowa firmy CHARDER jest dość szeroka i dopasowana do różnych potrzeb personelu medycznego wielu specjalizacji. W niniejszym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze produkty CHARDER, które cieszą się największą popularnością.

Porównanie wybranych atestowanych wag kolumnowych CHARDER

Najbardziej popularne modele wag kolumnowych CHARDER. Występują w konfiguracji z teleskopowym wzrostomierzem mechanicznym (HM201M) lub elektronicznym (HM200D), a także w wersji bez kółek i z kółkami.

Cecha / Model (link) MS 4900
+HM201M
MS 4971
+HM201M
MS 4910
+HM200D
Nośność 300 kg 300 kg 300 kg
Dokładność 200g<200kg>500g 100g 100g
Wzrostomierz  Mechaniczny  Mechaniczny Elektroniczny
TARA Tak Tak Tak
Pre-TARA Tak
HOLD Tak Tak Tak
BMI Tak Tak Tak
BSA Tak
PRINT Tak Tak Tak
Dwa wyświetlacze Tak
Mata antypoślizgowa Tak Tak Tak
Regulowane stopki Tak Tak Tak
Poziomica oczkowa Tak Tak
Bezpłatne programowanie
(pobierz SmartDataManager)
Tak Tak Tak
Interfejs przewodowy RS232  USB USB
Transmisja bezprzewodowa opcja
Baterie 6xAA Tak Tak Tak
Zasilacz sieciowy Tak Tak Tak
Akumulator opcja
Podświetlenie ekranu Tak
Ekranowane kable Tak Tak Tak
Waga własna
(opcja z kółkami)
8,2 kg
(7,8 kg)
8,2 kg
(7,8 kg)
8,2 kg
(7,8 kg)
Wymiar wagi [wys/dł/szer]
(opcja z kółkami)
110/48/36 cm
(97/44/36 cm)
110/48/36 cm
(97/44/36 cm)
110/48/36 cm
(97/44/36 cm)
Platforma [wys/dł/szer] 70/31/36 cm 70/31/36 cm 70/31/36 cm
Wysokość kolumny
(opcja z kółkami)
1026 mm
(850 mm)
1026 mm
(850 mm)
1026 mm
(850 mm)

Wszystkie powyższe modele są wagami atestowanymi i posiadają klasę dokładności III.

W większości zastosowań zupełnie wystarczająca jest wersja bez kółek, ponieważ wagę CHARDER można bez problemu przenieść trzymając za kolumnę. Natomiast jeśli istnieje potrzeba częstego przemieszczania wagi, dostępne są również wersje z wygodnymi gumowymi rolkami transportowymi.

Porównanie wybranych atestowanych wag CHARDER dla niemowląt

Najbardziej popularne modele wag niemowlęce CHARDER.

Cecha / Model (link) MS 4200 MS 5900 MS 2400 MS 4400i
Nośność 20 kg 20 kg 20 kg 10 kg
Dokładność 5g<10kg>10g 5g<10kg>10g 20g 10g
Przenośna Tak Tak
TARA Tak Tak Tak Tak
HOLD Tak Tak Tak Tak
MLEKO Tak
MEMORY/RECALL Tak Tak
Zdejmowalna szalka Tak
Regulowane stopki Tak Tak
Poziomica oczkowa Tak Tak
Interfejs przewodowy  USB
Transmisja bezprzewodowa opcja opcja opcja opcja
Baterie 6xAA 6xAA 1x9V 6xAAA
Zasilacz sieciowy Tak Tak Tak
Waga własna 4,3 kg 4,1 kg 2,8 kg 0,4 kg
Wymiar wagi [szer/gł/wys] 560x325x145 mm 670x330x125 mm 640x355x60 mm 105x79x193mm

Wszystkie powyższe modele są wagami atestowanymi i posiadają klasę dokładności III.